reishi shell broken spore powder
reishi shell broken spore powder

Mushroom Powder

reishi shell broken spore powder

Organic Mushroom

 • Auricularia auricular Powder

 • Auricularia auricular Extract Powder

 • Coprinus comatus Powder

 • Coprinus comatus Extract Powder

 • Cordyceps Powder

 • Cordyceps Extract Powder

 • Hericium Erinaceus Powder

 • Hericium Erinaceus Extract Powder

 • Maitake Powder

 • Maitake ,Extract Powder

 • Morchella esculenta Powder

 • Morchella esculenta ,Extract Powder

 • Polyporus umbellatus Powder

 • Polyporus umbellatus Extract Powder

 • Poria cocos Powder

 • Poria cocos Extract Powder

 • Reishi Powder

 • Reishi,Extract Powder

 • Reishi Spore Powder

 • Shiitake Powder

 • Shiitake Extract Powder